Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp

Kế hoạch đề ra trong năm 2018, tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan nhà nước nhằm tăng tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động, gắn với quá trình cải cách hành chính để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. Triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đáp ứng nhu cầu thực tế giúp cho người dân và doanh nghiệp trong tỉnh làm việc với các cơ quan nhà nước nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm và hiệu quả hơn. Thực hiện bổ sung, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật CNTT; xây dựng và hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành tạo nền tảng và tiến tới xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và bí mật nhà nước.

Để đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước, UBND tỉnh chỉ đạo cần sử dụng có hiệu quả các ứng dụng dùng chung của tỉnh, như Hệ thống thư điện tử; phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành; Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến; cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức…. Tập trung triển khai xây dựng trục kết nối liên thông văn bản nội bộ của tỉnh, đồng thời kết nối với trục liên thông văn bản của Chính phủ để tích hợp, kết nối liên thông hệ thống quản lý văn bản giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và liên thông quản lý văn bản 4 cấp Chính phủ, tỉnh, huyện, xã. Tiếp tục hoàn thiện và triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và phần mềm một cửa điện tử tại các cơ quan, đơn vị trong năm 2018 để phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nhằm mục tiêu đáp ứng tốt hơn nữa các dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp, cần tiếp tục duy trì cung cấp thông tin theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố. Nâng cao tỷ lệ giao dịch điện tử giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền các cấp, đặc biệt là các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước.

Tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, các sở, ban, ngành cần tiếp tục triển khai thực hiện và sử dụng hiệu quả phần mềm một cửa điện tử để cung cấp các DVCTT mức độ 3, 4 phù hợp với nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hướng tới hiệu quả triển khai ứng dụng CNTT nhằm tăng số lượng hồ sơ tiếp nhận, xử lý qua mạng. Để làm được điều đó, UBND các huyện, thành phố cần đẩy mạnh đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật CNTT tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị, đảm bảo đầy đủ trang thiết bị CNTT cho cán bộ tiếp nhận và trả kết quả để phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách nhanh chóng, chính xác…

Trong những năm qua, việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đã đổi mới, góp phần nâng cao năng lực quản lý điều hành của các cơ quan nhà nước và phục vụ ngày càng tốt hơn, có hiệu quả hơn cho người dân và doanh nghiệp. Trong năm 2018, tỉnh sẽ chú trọng tập trung việc phát triển ứng dụng CNTT, đẩy nhanh tiến trình đơn giản hóa thủ tục hành chính, xây dựng một nền hành chính điện tử đồng bộ, hiện đại từ cấp tỉnh đến cơ sở, là nền tảng để xây dựng thành công Chính quyền điện tử.

Nguồn : tuyenquang.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *