Tag Archives: tư vấn


Sản xuất phần mềm: Thách thức và cơ hội

September 19, 2017 / Công nghệ

Sản xuất phần mềm: Thách thức và cơ hội

Việt Nam có lượng doanh nghiệp phần mềm khá lớn nhưng manh mún; nhân lực chất lượng cao nhưng cung tăng chậm hơn cầu; tình hình chính trị - xã hội ổn định nhưng quảng bá hình ảnh và thương hiệu còn hạn chế; số liệu thống kê, dự báo thị trường công nghệ thông tin còn sơ sài, chưa cập nhật… Read more